لیست قیمت لوله های مسی با قطر 1,1/8 اینچ (28.57 میلی متر)

 لیست قیمت شاخه مسی با قطر 1,1/8 اینچ (28.57 میلی متر) برای شاخه 6 متری به قرار زیر می باشد. 


 شاخه 6 متری

 قطر بر حسب اینچ 

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 1 و 1/8 اینچ (شاخه 6 متری)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                        قطر (اینچ)           
                      1.732.500                6,000                  1            1,1/8 (9/8)
                      2.070.000                6,000                 1.2            1,1/8 (9/8)

 

قطر  بر حسب میلی متر  

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 1 و 1/8 اینچ (شاخه متری) 
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                        قطر (میلی متر)           
                    1.732.500                 6,000                 1                   28.75
                    2.070.000                 6,000                1.2                   28.75

 


 

************************توجه توجه*********************
 با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.
 

آدرس تلگرام شرکت بازرگانی کالاس مس برادران ثقفی