لیست قیمت لوله های مسی با قطر 3/8 اینچ (9.52 میلی متر)

 لیست قیمت کلاف مسی با قطر 3/8 اینچ (9.52 میلی متر) برای دو طول 15 متری و 50 متری به قرار زیر می باشد. 


 کلاف 15 متری و شاخه 6 متری 

 قطر و ضخامت بر حسب اینچ

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 3/8 اینچ (کلاف 15 متری) (ضخامت بر حسب اینچ)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (اینچ)                        قطر (اینچ)           
                     910.000                15,000                025                 3/8
                     1.030.000                15,000                030                 3/8
                     1.070.000                15,000                032                 3/8

 

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 3/8 اینچ (شاخه 6 متری) (ضخامت بر حسب اینچ)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (اینچ)                        قطر (اینچ)           
                     506.000                6,000                035                 3/8

 

قطر و ضخامت بر حسب میلی متر 

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 3/8 اینچ (کلاف 15 متری) (ضخامت بر حسب میلی متر)
                     قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                    ضخامت (میلی متر)                        قطر (میلی متر)           
                       910.000                15,000                 0.63                    9.52
                    1.030.000                15,000                 0.75                    9.52
                    1.070.000                15,000                 0.81                    9.52

 

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 3/8 اینچ (شاخه متری) (ضخامت بر حسب میلی متر)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                   ضخامت (میلی متر)                        قطر (میلی متر)           
                     506.000                6,000                 0.9                   9.52

 


 کلاف 50 متری

قطر و ضخامت بر حسب اینچ

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 3/8 اینچ (کلاف 50 متری) (ضخامت بر حسب اینچ)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (اینچ)                        قطر (اینچ)           
                     3.033.000                50,000                025                 3/8
                     3.433.000                50,000                030                 3/8
                     3.566.000                50,000                032                 3/8

 

قطر و ضخامت بر حسب میلی متر و متر

 لیست قیمت لوله های مسی با قطر 3/8 اینچ (کلاف 50 متری) (ضخامت بر حسب میلی متر)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                        قطر (اینچ)           
                     3.033.000                     50,000                   0.63                 9.52
                     3.433.000                50,000                   0.75                 9.52
                     3.566.000                50,000                   0.81                 9.52

  

************************توجه توجه*********************
 با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.
 

آدرس تلگرام شرکت بازرگانی کالاس مس برادران ثقفی