گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
 گروه بازرگانی ثقفی
 گروه بازرگانی ثقفی

تبدیل مسی

تبدیل مسی                                                      ASME B16.22

تبدیل مسی

 

 جدول سایز استاندارد تبدیل مسی