لیست قیمت لوله های مسی با قطر 7/8 اینچ (22.22 میلی متر)

(بروزرسانی شده)

لیست قیمت کلاف و شاخه مسی با قطر 7/8 اینچ (22.22 میلی متر) برای دو طول 6 ، 15 متری به قرار زیر می باشد.


 شاخه 6 متری

 قطر و ضخامت بر حسب اینچ  

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 7/8 اینچ (شاخه متری) (ضخامت بر حسب اینچ)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (اینچ)                        قطر (اینچ)           
                     2.220.000                6,000                0.032                 7/8
                     2.427.200                6,000                0.035                 7/8
                     3.182.000                6,000                0.049                 7/8
                     4.292.000                6,000                0.065                 7/8

 

قطر و ضخامت بر حسب میلی متر   

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 7/8 اینچ (شاخه متری) (ضخامت بر حسب میلی متر)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                        قطر (میلی متر)           
                    2.220.000                 6,000                0.81                   22.22
                    2.427.200                 6,000                0.90                   22.22
                    3.182.000                 6,000                1.24                   22.22
                     4.292.000                 6,000                1.65                   22.22

  
کلاف 15 متری 

 قطر و ضخامت بر حسب اینچ 

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 7/8 اینچ (کلاف 15 متری) (ضخامت بر حسب اینچ)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (اینچ)                        قطر (اینچ)           
                     5.498.200                15,000                0.032                 7/8
                    تماس بگیرید (تلگرام)                15,000                0.035                 7/8  

 

قطر و ضخامت بر حسب میلی متر و متر 

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 7/8 اینچ (کلاف 15 متری) (ضخامت بر حسب متر)
                     قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                    ضخامت (میلی متر)                        قطر (میلی متر)           
                      5.498.200                15,000                 0.81                    22.22
                     تماس بگیرید (تلگرام)                15,000                 0.9                    22.22   

 


 

توجه توجه
 با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.
 

آدرس تلگرام شرکت بازرگانی کالاس مس برادران ثقفی

 

//